Dhrupad-Dhamar

© Julie Lemberger: L to R – Ahnya Chang, Sowmya Viswanath, Janaki Patrik, Anup Kumar Das

Flashpoint – Dhrupad-Dhamar – L to R – Ahnya Chang, Sowmya Viswanath, Janaki Patrik, Anup Kumar Das