Final Bows

Photo © Roderick Mickens, dancers from Sanskriti Center & Kathak Ensemble – L to R: Somnath Natarajan, Devika Bhise, Nitika Nadgar, Roshni Sacks, Shruti Choksi, Ambika Persad, Ahnya Chang, Simrata Keshav, Sandhya Menon, Sowmya Viswanath

Final Bows