Dhrupad-Dhamar

© Julie Lemberger: L to R – Sowmya Viswanath, Ahnya Chang, Janaki Patrik, Anup Kumar Das

Flashpoint – Dhrupad-Dhamar – L to R – Sowmya Viswanath, Ahnya Chang, Janaki Patrik, Anup Kumar Das